Icono del sitio Ateneu Arenyenc

L’entitat

L’Ateneu Arenyenc, entitat de caràcter cultural i social sense ànim de lucre, va ser fundat l’any 1884. Conserva el seu nom d’origen, mantenint el seu règim d’autonomia i delimitant el seu camp dins les normatives vigents, les que emanen de les federacions catalanes a les que està afiliada i als seus propis estatuts. L’Ateneu és una entitat oberta tothom, sense cap mena de discriminació. La seva llengua oficial és el català, encara que s’hi podrà emprar tant personalment com socialment qualsevol altre llengua.


✦ OBJECTIUS I FINALITATS

Els objectius i finalitats prioritàries són les de promoure i intensificar la cultura i el civisme, en el seu àmbit d’actuació. Assumeix el seu caràcter ateneístic en el sentit més ampli, és a dir, entès com una associació popular i oberta, amb la missió de crear, acollir i difondre la cultura, cercant la promoció i formació cultural no elitista, promovent el debat intel·lectual, l’acció científica, literària, artística, esportiva, i l’esbarjo creatiu, amb una orientació ciutadana democràtica, defensora dels drets humans i des d’una opció no partidista, de solidaritat i catalanitat, amb sentit, consciència i voluntat de poble.

Entre aquests cal destacar:
1. Propagar els coneixements literaris, científics i artístics, mitjançant l’organització de cursos, conferències, col·loquis i el que calgui per complimentar aquesta finalitat.
2. Organitzar actes recreatius, vetllades literàries, actuacions artístiques i musicals, exposicions i tot allò que representi una funció o activitat cultural.
3. Col·laborar en la promoció i conservació de les tradicions que ens són pròpies, tant locals com de país. 
4. Promoure actuacions teatrals i artístiques, dins i fora de l’entitat, establint relacions i intercanvis amb associacions que fomentin les mateixes finalitats.
5. Col·laborar amb la Federació d’Ateneus de Catalunya.
6. Vetllar per l’activitat esportiva, fomentar l’excursionisme i organitzar visites de caràcter cultural, d’oci o d’intercanvi al país i l’estranger.
7. Mantenir i ajudar a les seccions o grups de treball que es puguin crear a l’entorn de l’entitat, com a elements bàsics per a la promoció d’activitats.

Salir de la versión móvil